COVID-19: Mga Kuwentong Nanaimo

  Pakibasa:
  Sumasang-ayon ako sa mga sumusunod na termino: Ang Nanaimo Museum at Nanaimo Archives ay may karapatang i-edit ang aking ibinahagi para sa kalinawan at kalinisan ng pagkakasulat, at gamitin ito sa eksibit o publikasyon (kabilang ang mga publikasyon sa internet, tulad ng website o social media). Sumasang-ayon ako na may copyright ang museo at archives sa nilalaman ng aking ibinahagi at maaari itong ilagay sa isang pampublikong repositoryo kung saan ito ay maaabot ng pangkalahatang publiko nang walang paghihigpit.
  Note: Hindi ka makakapagsubmit nang hindi sumasang-ayon sa mga termino.

  Pangalan: (Buo, Una, Palayaw o Anonymous)

  Edad: (Ito ay makakatulong sa mga mananaliksik na maunawaan ang konteksto ng iyong kuwento.)

  Saang street ka nakatira? Pangalan ng street lamang, ang numero ng bahay ay hindi kailangan (Ito ay makakatulong sa mga mananaliksik na mas maintindihan kung paano naapektuhan ng COVID-19 ang mga kapitbahayan)

  1. Naapektuhan ba ng pandemic ang iyong trabaho, negosyo, o kita?
  (Halimbawa: ilarawan ang mga pagbabagong nangyari at paano ka umangkop)

  2. Pakilarawan kung paano nagbago ang iyong mga pang-araw-araw na gawain, bilang resulta ng COVID-19:

  3. Ano ang iyong pinakamalaking hamon o alalahanin na bunga ng COVID-19?

  4.Anu-anong positibong gawain, kuwento, o epekto ang naobserbahan mo sa panahon ng pandemya na ito?
  (Halimbawa: Paano ginugol ng iyong pamilya ang panahon na ito na magkasama? Nakapansin ka ba ng mga mabubuting gawa? Nakibahagi ka ba sa anumang pagkilala sa mga essential workers? Atbp.)

  5. Mangyaring ilarawan ang iyong mga saloobin tungkol sa pagtugon ng Nanaimo sa pandemya:

  6. Ano sa tingin mo ang pangmatagalang resulta ng pandemya?

  7. Mangyaring magdagdag ng hindi naisama sa mga tanong sa itaas:

  Ako ay maaaring kontakin sa hinaharap para sa isang follow-up interview:

  May mungkahi akong ibilang na COVID-19 artifact sa koleksyon ng museum:

  Kung oo, mangyaring ilarawan ang (mga) artifact:

  Gusto kong magbigay ng (mga) litratong kinuha ko tungkol sa aking karanasan sa COVID-19. (Mangayaring lagyan ang litrato ng petsa at paksa/pamagat)::

  May mga karagdagang litrato ako, at nais kong ma-contact tungkol sa pagbahagi nito:

  Kung nais mong ma-contact, ano ang iyong mas gustong paraan:

  Salamat sa iyong paglaan ng oras upang punan ang questionnaire na ito. Ang iyong kontribusyon sa proyektong COVID-19: Mga Kuwentong Nanaimo ay isang mahalangang bahagi sa pagsasalaysay ng kuwento ng Nanaimo!